พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนา ผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล
 
 

     เป้าประสงค์     

 1. ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. สถานศึกษามีความพร้อมในการเทียบโอนผลการเรียนทุกรูปแบบ
 3. ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข
 4. ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้
 5. ผู้เรียนทุกช่วงชั้นมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ 65
 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเข้าสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการร้อยละ 70
 7. ผู้เรียนทุกช่วงชั้นมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ร้อยละ 80
 8. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นปัจจุบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 9. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 10. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 11. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน
5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายกำหนดให้

 


 
 
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 081-739-0095 อีเมล์: klangnadua@klang.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : นางสาววราภรณ์ คำผอง E-mail:waraporn@klang.ac.th