ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
13
11
24
1
อนุบาล 3
18
15
33
1
รวม อนุบาล
31
26
57
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
15
11
26
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
17
15
32
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
18
6
24
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
15
15
30
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
20
11
31
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
18
13
31
1
รวมประถม
103
71
174
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
19
16
35
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
12
24
36
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
7
10
17
1
รวมมัธยมต้น
38
50
88
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
172
147
319
11

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 


 
 
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 081-739-0095 อีเมล์: klangnadua@klang.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : นางสาววราภรณ์ คำผอง E-mail:waraporn@klang.ac.th