ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล นางกษมน มังคละคีรี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
โทรศัพท์

081-739-0095

E-mail kasamon55@gmail.com, kasamon@klang.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
การศึกษาสูงสุด: ปริญญาเอก
วิชาเอก:

ค.ด.บริหารการศึกษา

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง
นายสุระชัย วงศ์ตาผา
ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
นายบรรจง ใบภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร ล้อมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางไพลินทร์ อุดมเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นายสมศักดิ์ สายสมร
ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นางรัตนาพร สายสมร
ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางมกราพร ตระกูลมา
ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
นายทินกร พรหมเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางศิริมา ใบภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนิธิศ มรดก
ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวเพียงตะวัน ทวีโคตร
ครู กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาววราภรณ์ คำผอง
ครู กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววีระนันท์ เหมชัยนันท์
ครู กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวิตรี โคตรสุโพธิ์
ครู ปฐมวัย
นางสาวสุภาพร ใครลามเมา
ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นายปรัชญา แก่นจำปา
ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นายณัฐวุฒิ ควรคง
ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวพิมรัตน์ดา ราชวัตร
ครูธุรการ
นางสาวชุติปภา บรรผนึก
ครู (อัตราจ้าง)

 


 
 
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 081-739-0095 อีเมล์: klangnadua@klang.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : นางสาววราภรณ์ คำผอง E-mail:waraporn@klang.ac.th